Szkoła Podstawowa nr 4 w Myślenicach

 

Nawigacja

Paulina Ratajczak

Kryteria oceniania z języka polskiego w kl. IV

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA NA LEKCJACH  Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

 

 

1. Umiejętności oceniane na lekcjach języka polskiego

Na lekcjach języka polskiego ocenie podlega:

- MÓWIENIE (opowiadania ustne – twórcze i odtwórcze, znajomość treści lektur oraz fragmentów utworów literackich z podręcznika ( omawianych  na poszczególnych lekcjach, recytacja, realizacja zadań w grupie)

- CZYTANIE:

                 - głośne i wyraziste z uwzględnieniem zasad kultury żywego słowa

                 - ciche ze zrozumieniem

- PISANIE (redagowanie dłuższych i krótszych  form wypowiedzi,  posługiwanie się poznanymi zasadami ortograficznymi i interpunkcyjnymi)

-  SŁUCHANIE ( słuchanie komunikatów innych, aktywność, praca w grupach…)

- NAUKA O JĘZYKU (gramatyka)

 

 

2. Wyznaczniki podlegające ocenie w dłuższych i krótszych formach  wypowiedzi pisemnej

 

DŁUŻSZE FORMY WYPOWIEDZI:

 

* BAŚŃ

- realizuje temat, wykazując się własnym pomysłem i wyobraźnią

- opowiada własnymi słowami

- tworzy ciekawe postacie

- wplata dialog i poprawnie go zapisuje

- dba o stosowanie podziału na dobro i zło

- w baśni ucznia  dobro zostaje nagrodzone, a zło ukarane

- dzieli się własnymi przemyśleniami, pisząc morał

 

* KARTKA Z PAMIĘTNIKA

- data ( poprawnie odmieniona nazwa miesiąca), dzień tygodnia

- narracja pierwszoosobowa

 

* LIST

- nazwa miejscowości i data

- nagłówek

- podpis

-  postscriptum

 

* OPOWIADANIE ODTWÓRCZE

- ujęcie najważniejszych składników treści

- opowiadanie treści swoimi słowami

- przedstawienie przyczynowo – skutkowego toku wydarzeń                          

 - obecność słownictwa dynamizującego tok opowiadania [nagromadzenie czasowników oraz stosowanie wyrazów wskazujących na następstwo zdarzeń]

- wypowiedź jest spójną, zamkniętą całością i zawiera: wprowadzenie do wydarzeń, opis ich przebiegu, zakończenie)

 

 

*OPOWIADANIE TWÓRCZE

- przedstawienie przyczynowo – skutkowego toku wydarzeń                          

- obecność słownictwa dynamizującego tok opowiadania [nagromadzenie czasowników oraz stosowanie wyrazów wskazujących na następstwo zdarzeń]

- wypowiedź jest spójną, zamkniętą całością i zawiera: wprowadzenie do wydarzeń, opis ich przebiegu, zakończenie]

 

* OPOWIADANIE TWÓRCZE Z DIALOGIEM

- przedstawienie przyczynowo – skutkowego toku wydarzeń                          

- obecność słownictwa dynamizującego tok opowiadania (nagromadzenie czasowników oraz stosowanie wyrazów wskazujących na następstwo zdarzeń)

- płynne wplatanie w opowiadanie dialogu

- logiczne powiązanie ze sobą poszczególnych wypowiedzi rozmówców

- rozmowa stanowi spójną, zamkniętą całość ( ma wstęp, rozwinięcie, zakończenie)

- bezbłędny zapis dialogu( każda wypowiedź jest zapisana w nowej linijce, od pauzy, wielką literą, po kolejnej pauzie następuje wyjaśnienie, kto wypowiada dane słowa)

- poprawność interpunkcyjna!

- wypowiedź jest spójną, zamkniętą całością i zawiera: wprowadzenie do wydarzeń, opis ich przebiegu, zakończenie]

 

* OPIS KRAJOBRAZU

- opisywanie tego, co przedstawia krajobraz

- wyodrębnienie i nazwanie elementów krajobrazu

- stosowanie różnorodnych przymiotników (określających, np. kształt, wielkość, kolor) przy opisywaniu elementów krajobrazu

- stosowanie słownictwa (sformułowania typu: tuż za, dalej, bliżej, z lewej strony...) sytuującego w przestrzeni opisywane elementy

- zamieszczenie oceny krajobrazu (własne wrażenia lub refleksje)

 

 

* OPIS PRZEDMIOTU

- wyodrębnienie i nazwanie elementów (części składowych) przedmiotu

- stosowanie w opisie różnorodnych przymiotników (określających kształt, wielkość, kolor, tworzywo)

- stosowanie słownictwa (sformułowania typu: na górze, z tyłu, pod spodem, bliżej, z lewej strony...) sytuującego względem siebie opisywane elementy przedmiotu

- ujęcie opisu w schemat trójdzielności wypowiedzi

- sformułowanie własnych wrażeń, refleksji dotyczących opisanego przedmiotu

 

* OPIS ZWIERZĄTKA

- opis okoliczności poznania zwierzątka

-opis wielkości, rasy, ubarwienia, innych cech wyglądu zewnętrznego ( z uwzględnieniem poszczególnych części ciała: sierść, pysk, łapy, ogon, oczy)

- opis znaków szczególnych

- opis zachowania i upodobań

- opis wspólnego spędzania czasu

-wyrażenie własnego stosunku do zwierzątka za pomocą przymiotników oceniających

 

 

 KRÓTSZE FORMY WYPOWIEDZI:          

 

 * PLAN RAMOWY

- wybór najistotniejszych wydarzeń (informacji)

- zwięzłość, rzeczowość punktów

- zapis w formie równoważników zdań               

                                     

 

* DIALOG

- logiczne powiązanie ze sobą poszczególnych wypowiedzi rozmówców

- rozmowa stanowi spójną, zamkniętą całość ( ma wstęp, rozwinięcie, zakończenie)

- bezbłędny zapis ( każda wypowiedź jest zapisana w nowej linijce, od pauzy, wielką literą, po kolejnej pauzie następuje wyjaśnienie, kto wypowiada dane słowa)

- poprawność interpunkcyjna!

 

 * INSTRUKCJA:

- podanie konkretnych poleceń dotyczących: sposobu wykonania czegoś, obsługi jakiegoś urządzenia lub postępowania w określonych okolicznościach)

- zachowanie logicznego układu podawanych kolejno czynności

- rzeczowość i komunikatywność

- konsekwencja używania form czasownikowych (forma  bezokolicznika, forma 2. os. l. poj. w trybie rozkazującym  lub forma 1. os. l. mn. )

 

* PRZEPIS KULINARNY:

- podanie składników ( wraz z wagą lub objętością), przyrządów i sposobu przygotowania potrawy

- zachowanie logicznego układu podawanych kolejno czynności

- rzeczowość i komunikatywność

- konsekwencja używania form czasownikowych (forma  bezokolicznika, forma 2. os. l. poj. w trybie rozkazującym  lub forma 1. os. l. mn. )

 

* KARTKA POCZTOWA:

- poprawne zaadresowanie kartki ( umieszczenie we właściwych miejscach niezbędnych elementów adresu: skrót zwrotu grzecznościowego, pełne imię i nazwisko, ulica z numerem domu  i  mieszkania, kod pocztowy i nazwa miejscowości)

- nazwa miejscowości i data

-zwrot do adresata

- zredagowanie życzeń lub pozdrowień

- podpis

- ( postscriptum)

 

 

* OGŁOSZENIE / ZAWIADOMIENIE

- zredagowanie wypowiedzi nastawionej na podanie informacji o czymś, zwracającej uwagę na coś

- uwzględnienie niezbędnych elementów (np. terminu, miejsca, celu, ewentualnych dodatkowych uwag na temat sprawy, nadawcy)

- zwięzłość, rzeczowość oraz informacyjny charakter wypowiedzi      

 

 * ZAPROSZENIE

- zamieszczenie informacji odpowiadających na pytania:

*Kto zaprasza?

      (podpis pod zaproszeniem)

*Kogo zaprasza?

      (informacje o adresacie)

*Na co zaprasza?

      (nazwa uroczystości, imprezy)

*Kiedy się odbędzie?

      (dzień, miesiąc, rok, godzina)

* Gdzie? (miejsce uroczystości, imprezy])

 

 - zastosowanie charakterystycznego słownictwa

(np. uprzejmie/serdecznie zapraszam, mam zaszczyt/honor zaprosić, proszę o przybycie na...)

- zwięzłość, rzeczowość oraz informacyjny charakter wypowiedzi.  

 

Wszystkie wymienione wyżej formy wypowiedzi pisemnej podlegają ocenie pod względem realizacji tematu, a także językowym, ortograficznym, interpunkcyjnym.

Jeżeli praca jest niezgodna z tematem, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

 

Uczeń powinien realizować wyznaczoną objętość pracy. W innym wypadku               nie zostaną przyznane punkty za poprawność językową, ortograficzną oraz interpunkcyjną, z zastrzeżeniem, iż do objętości pracy nie wlicza się:

- w liście – nazwy miejscowości i daty, nagłówka, podpisu, PS

- w kartce z pamiętnika – daty.

W w/w dłuższych formach wypowiedzi do objętości pracy zalicza się więc tylko właściwą jej część, czyli realizację tematu.

 

3. „Plusy” (+) i  „minusy” (–), brak zadania., nieprzygotowanie.

 

Za pracę na lekcji i w domu uczniowie otrzymują także „plusy” i „minusy”.

 

- „Plus” uczeń może otrzymać za:

 

-    nieskomplikowane, krótkie zadania domowe

-    krótkie zadania z zeszytu ćwiczeń

-    przyniesienie dodatkowych materiałów wykorzystanych podczas lekcji

-    dobre wywiązanie się z zadań realizowanych w grupie

-    kompletność zeszytu przedmiotowego.

Cztery  „plusy” równają się ocenie bardzo dobrej.

„Plusy” nauczyciel odnotowuje ołówkiem w dzienniku, a po uzyskaniu przez ucznia czterech plusów, na ich miejsce wpisuje długopisem ocenę bardzo dobrą.

 

 

- „Minus” uczeń może otrzymać za:

 

-          brak krótkiego zadania domowego

-          brak zadania z zeszytu ćwiczeń

-          brak podręczników, zeszytu

-          nieprzyniesienie potrzebnych materiałów

-          słabe wywiązanie się z zadań wykonywanych w grupie

-          braki, niekompletność (tematów, notatek) zeszytu przedmiotowego.

Cztery „minusy” równe są ocenie niedostatecznej.

 

„Minusy” nauczyciel odnotowuje ołówkiem w dzienniku, a po uzyskaniu przez ucznia czterech minusów, na ich miejsce wpisuje długopisem ocenę niedostateczną.

 

- Jeden raz w semestrze bez negatywnych konsekwencji uczeń może zgłosić brak dłuższego zadania ( wypracowania) oraz nieprzygotowanie do lekcji, ale powinien napisać wypracowanie we wskazanym terminie oraz nadrobić zaległy materiał.

 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA   Z JĘZYKA POLSKIEGO W KL. IV

 

OCENA PÓŁROCZNA I KOŃCOWOROCZNA NIE JEST  ŚREDNIĄ OCEN CZĄSTKOWYCH.

 

Ocenę celującą uzyskuje uczeń, który:

 

1. MÓWIENIE

 

Odpowiedź ustna

 

- rozwija wypowiedź zgodnie z zadanym tematem  

- wykazuje własną koncepcję rozwinięcia wypowiedzi

-  tworzy spójną i logicznie uporządkowaną wypowiedź

- wskazuje elementy świata przedstawionego lektury i fragmentu powieści, opowiadania…

- wykazuje się znajomością środków stylistycznych ( epitet, uosobienie)

- wskazuje postać narratora jako uczestnika lub obserwatora opisywanych wydarzeń

- zna pojęcia: akapit, wers,  zwrotka ( strofa) dialog, monolog

- mówi  płynnie, realizując właściwe tempo wypowiadanych słów

- jest dostatecznie słyszany i rozumiany

- przestrzega poprawności językowej – nie popełnia ani jednego błędu językowego

- mówi wyraziście, dostosowując sposób mówienia do sytuacji opowiadania, zaciekawia,

potęguje napięcie itp.

- zawsze jest przygotowany do zajęć.

                                                                                                               

MÓWIENIE

 

Recytacja

 

- uczeń zna tekst i wypowiada go bezbłędnie

- mówi wyraźnie – jest słyszany i rozumiany

- stosuje właściwe tempo mówienia – dostosowuje je do sytuacji lirycznej ukazanej  w wierszu, bezbłędnie przestrzega wszystkich znaków interpunkcyjnych

- mówi wyraziście – moduluje głos, wyraża uczucia: zaciekawia, wzrusza, rozbawia…

- nie wykazuje tremy.

 

2. CZYTANIE

 

Czytanie głośne

 

- czyta płynnie, nie popełniając błędów

- stosuje właściwe tempo, dostosowuje je do sytuacji ukazanej w tekście, przestrzega wszystkich znaków interpunkcyjnych

- czyta wyraźnie – jest słyszany i rozumiany

- czyta wyraziście – dostosowuje sposób czytania do sytuacji ukazanej w tekście, moduluje głos, wyraża uczucia: zaciekawia, wzrusza, rozbawia…

 

Czytanie ciche ze zrozumieniem

 

- bezbłędnie rozumie przeczytany tekst

- w teście  z czytania ze zrozumieniem uzyskuje maksymalną liczbę punktów.

 

3. PISANIE

 

- redaguje  dłuższe formy wypowiedzi pisemnej, stosując bezbłędnie wszystkie ich wyznaczniki oraz poznane zasady ortografii i interpunkcji (dopuszczalny jest jeden błąd ortograficzny oraz dwa błędy interpunkcyjne )

- realizuje temat w sposób logiczny, szczegółowy i wyczerpujący, stosując tok przyczynowo-skutkowy, a jego prace  przewyższają objętość podaną przez nauczyciela 

- poprawnie argumentuje i porównuje,  wzbogacając pracę własnymi przemyśleniami

- w sposób całościowy opisuje przedmiot, zwierzę, krajobraz, podając wiele szczegółów, stosując przymiotniki opisujące i oceniające

- testy ze znajomości lektury pisze na maksymalną ilość punktów

- stosuje trójdzielność wypowiedzi, oznacza ją akapitami

- samodzielnie oddziela więcej niż trzy akapity w miejscach  rozpoczynania nowych myśli

- bezbłędnie redaguje  krótsze formy wypowiedzi pisemnej,  stosując poprawnie wszystkie ich wyznaczniki oraz poznane zasady ortografii  i interpunkcji

- dba o estetykę zapisu oraz graficzne rozmieszczenie tekstu ( czytelność, czystość, brak skreśleń, marginesy, odstępy)

- jeśli był nieobecny, na bieżąco uzupełnia notatki w zeszycie, odrabia zadania, nadrabia materiał

- bezbłędnie pisze dyktanda ( dopuszczalny jeden sporadyczny błąd).

 

4. SŁUCHANIE

 

- uczestniczy w sytuacji komunikacyjnej poprzez uważnie słuchanie wypowiedzi rozmówców oraz koncentrację uwagi

- analizuje i interpretuje przenośny sens wysłuchanego tekstu

- analizuje i wykorzystuje w nowych sytuacjach komunikacyjnych informacje wybrane  z wysłuchanego tekstu

- dokonuje przekładu intersemiotycznego wysłuchanego komunikatu na formę ilustracji, komiksu, scenki dramatycznej, inscenizacji

- angażuje się w pracę grupy, pełniąc rolę lidera, wykazując się aktywnością i kreatywnością.

 

5. NAUKA O JĘZYKU

 

- świadomie, bezbłędnie stosuje wiedzę językową w zakresie treści przewidzianych programem nauczania fonetyki, słownictwa i słowotwórstwa, fleksji, składni (alfabet, litera, głoska, sylaba i przenoszenie wyrazów, odmienne i nieodmienne części mowy: rzeczownik, przymiotnik, czasownik, przysłówek, wypowiedzenie i jego rodzaje, zdanie, części zdania: podmiot i orzeczenie, zdanie nierozwinięte, zdanie rozwinięte, określenia, zdanie pojedyncze i złożone)

- przestrzega norm poprawnościowych w formułowanych wypowiedziach

- w sprawdzianach z gramatyki uzyskuje maksymalną ilość punktów.

 

6. AKTYWNOŚĆ WŁASNA

- z własnej inicjatywy inicjatywy czyta dodatkowe dzieła literackie spoza listy lektur obowiązkowych i wykazuje się wiedzą na ten temat na lekcjach

- osiąga wysokie wyniki w konkursach polonistycznych organizowanych na terenie szkoły  i poza nią.

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń który:

 

1. MÓWIENIE

 

Odpowiedź ustna

 

- rozwija wypowiedź zgodnie z zadanym tematem  

-  tworzy spójną i logicznie uporządkowaną wypowiedź

- wskazuje elementy świata przedstawionego lektury i fragmentu powieści, opowiadania…

- wykazuje się znajomością środków stylistycznych ( epitet, uosobienie)

- wskazuje postać narratora jako uczestnika lub obserwatora opisywanych wydarzeń

- zna pojęcia: akapit, wers,  zwrotka ( strofa) dialog, monolog

- mówi  płynnie, realizując właściwe tempo wypowiadanych słów

- jest dostatecznie słyszany i rozumiany

- przestrzega poprawności językowej – dopuszczalne są dwa błędy językowe

- mówi wyraziście, dostosowując sposób mówienia do sytuacji opowiadania, zaciekawia,

potęguje napięcie itp.

- zwykle jest przygotowany do zajęć.

 

MÓWIENIE

 

Recytacja

 

- uczeń zna tekst i wypowiada go poprawnie ( dopuszczalny jest jeden błąd)

- mówi wyraźnie – jest słyszany i rozumiany

- stosuje właściwe tempo mówienia – dostosowuje je do sytuacji lirycznej ukazanej   w wierszu,  przestrzega znaków interpunkcyjnych

- mówi wyraziście – moduluje głos, wyraża uczucia: zaciekawia, wzrusza, rozbawia…

- nie wykazuje tremy.

 

2. CZYTANIE

 

Czytanie głośne

 

- czyta płynnie ( dopuszczalny jest jeden błąd)

- stosuje właściwe tempo, dostosowuje je do sytuacji ukazanej w tekście, przestrzega znaków interpunkcyjnych

- czyta wyraźnie – jest słyszany i rozumiany

- czyta wyraziście – dostosowuje sposób czytania do sytuacji ukazanej w tekście, moduluje głos, wyraża uczucia: zaciekawia, wzrusza, rozbawia…

 

 

 

 

Czytanie ciche ze zrozumieniem

 

-  rozumie przeczytany tekst

- test z czytania ze zrozumieniem pisze prawie bezbłędnie ( dopuszczalne są dwa błędy)

 

3. PISANIE

 

- redaguje  dłuższe formy wypowiedzi pisemnej, stosując bezbłędnie wszystkie ich wyznaczniki oraz poznane zasady ortografii i interpunkcji (dopuszczalny są  dwa błędy ortograficzne oraz trzy  błędy interpunkcyjne )

- realizuje temat w sposób logiczny, szczegółowy i wyczerpujący, stosując tok przyczynowo-skutkowy, a jego prace  są zgodne z  objętością podaną przez nauczyciela, a niekiedy ją przekraczają

- poprawnie argumentuje,  wzbogacając pracę własnymi przemyśleniami

- w sposób całościowy opisuje przedmiot, zwierzę, krajobraz, podając wiele szczegółów, stosując przymiotniki opisujące i oceniające

- w testach ze znajomości lektury popełnia maksymalnie 2 błędy

- w opisach dostrzega szczegóły

- stosuje trójdzielność wypowiedzi, oznacza ją akapitami

- czasem w uzasadnionymi miejscu oddziela dodatkowy akapit

- bezbłędnie redaguje  krótsze formy wypowiedzi pisemnej,  stosując poprawnie wszystkie ich wyznaczniki oraz poznane zasady ortografii  i interpunkcji

- dba o estetykę zapisu oraz graficzne rozmieszczenie tekstu ( czytelność, czystość, brak skreśleń, marginesy, odstępy)

- jeśli był nieobecny, na bieżąco uzupełnia notatki w zeszycie, odrabia zadania, nadrabia materiał

- prawie bezbłędnie pisze dyktanda ( dopuszczalne dwa  błędy).

 

4. SŁUCHANIE

 

- uczestniczy w sytuacji komunikacyjnej poprzez uważnie słuchanie wypowiedzi rozmówców oraz koncentrację uwagi

- analizuje i wykorzystuje w nowych sytuacjach komunikacyjnych informacje wybrane  z wysłuchanego tekstu

- dokonuje przekładu intersemiotycznego wysłuchanego komunikatu na formę ilustracji, komiksu, scenki dramatycznej, inscenizacji

- angażuje się w pracę grupy, wykazując się aktywnością.

 

5. NAUKA O JĘZYKU

 

- świadomie stosuje wiedzę językową w zakresie treści przewidzianych programem nauczania fonetyki, słownictwa i słowotwórstwa, fleksji, składni ((alfabet, litera, głoska, sylaba                      i przenoszenie wyrazów, odmienne i nieodmienne części mowy: rzeczownik, przymiotnik, czasownik, przysłówek, wypowiedzenie i jego rodzaje, zdanie, części zdania: podmiot                    i orzeczenie, zdanie nierozwinięte, zdanie rozwinięte, określenia, zdanie pojedyncze   i złożone)

- przestrzega norm poprawnościowych w formułowanych wypowiedziach

- w sprawdzianach z gramatyki uzyskuje dużą ilość punktów ( sporadycznie popełnia błędy).

 

6. AKTYWNOŚĆ WŁASNA

- bierze udział w niektórych konkursach polonistycznych organizowanych na terenie szkoły i poza nią.

 

 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń który:

 

1. MÓWIENIE

 

Odpowiedź ustna

 

- rozwija wypowiedź zgodnie z zadanym tematem  

-  buduje spójną  wypowiedź

- wskazuje elementy świata przedstawionego lektury i fragmentu powieści, opowiadania…

- w testach ze znajomości lektury popełnia nieliczne błędy

- wykazuje się znajomością środków stylistycznych ( epitet, uosobienie)

- wskazuje postać narratora jako uczestnika lub obserwatora opisywanych wydarzeń

- zna pojęcia: akapit, wers,  zwrotka ( strofa) dialog, monolog

- mówi  prawie płynnie, czasem zacina się, korzysta z dodatkowych pytań nauczyciela

- nie zawsze jest pewny swojej wiedzy

- przestrzega poprawności językowej – dopuszczalne są trzy błędy językowe

- czasem jest nieprzygotowany  do zajęć

 

 

MÓWIENIE

 

Recytacja

 

- uczeń zna tekst i wypowiada go prawie poprawnie ( dopuszczalny są dwa  błędy)

- zwykle mówi wyraźnie –  jest słyszany i rozumiany, ale czasem ścisza głos  w nieuzasadnionych miejscach

- tempo mówienia – mówi za szybko, chce wypowiedzieć jak najwięcej na jednym wydechu

- nie moduluje głosu

- wykazuje tremę.

 

2. CZYTANIE

 

Czytanie głośne

 

- czyta płynnie ( dopuszczalny są dwa błędy)

- stosuje szybkie  tempo, nie dostosowując go  do sytuacji ukazanej w tekście, nie przestrzega znaków interpunkcyjnych

- czyta wyraźnie – jest słyszany i rozumiany

- nie czyta wyraziście – nie dostosowuje sposobu czytania do sytuacji ukazanej w tekście, nie moduluje głosu.

 

Czytanie ciche ze zrozumieniem

 

-  rozumie prawie cały przeczytany tekst

- popełnia kilka błędów w teście z czytania ze zrozumieniem.

 

3. PISANIE

 

- redaguje  dłuższe formy wypowiedzi pisemnej, popełniając  błędy w stosowaniu niektórych  ich wyznaczników, popełnia 3-4  błędy ortograficzne i kilka interpunkcyjnych

- realizuje temat w sposób logiczny, ale mało szczegółowy, zwykle stosuje tok przyczynowo-skutkowy, prace  są zgodne z  objętością podaną przez nauczyciela) 

- stara się trafnie  wnioskować

- w testach ze znajomości lektury popełnia kilka błędów

- w opisach dostrzega kilka szczegółów

- stosuje trójdzielność wypowiedzi, oznacza ją akapitami

- redaguje  krótsze formy wypowiedzi pisemnej,  stosując nie wszystkie ich wyznaczniki oraz poznane zasady ortografii  i interpunkcji

- praca nie zawsze cechuje się estetyką zapisu oraz graficznym rozmieszczeniem tekstu              ( niektóre wyrazy są nieczytelne, występują skreślenia, brak  odstępów)

- jeśli był nieobecny, czasem nie ma  uzupełnionych notatek w zeszycie lub odrobionego zadania

- zwykle jest przygotowany do zajęć

- w  dyktandach popełnia 3-4   błędy.

 

4. SŁUCHANIE

 

- uczestniczy w sytuacji komunikacyjnej poprzez słuchanie wypowiedzi rozmówców,  nie zawsze w pełni  koncentruje uwagę

- dokonuje przekładu intersemiotycznego wysłuchanego komunikatu na formę ilustracji, komiksu, scenki dramatycznej, inscenizacji

- angażuje się w pracę grupy, wykazując się aktywnością.

 

 

5. NAUKA O JĘZYKU

 

- stara się stosować wiedzę językową w zakresie treści przewidzianych programem nauczania fonetyki, słownictwa i słowotwórstwa, fleksji, składni ((alfabet, litera, głoska, sylaba                                i przenoszenie wyrazów, odmienne i nieodmienne części mowy: rzeczownik, przymiotnik, czasownik, przysłówek, wypowiedzenie i jego rodzaje, zdanie, części zdania: podmiot                                  i orzeczenie, zdanie nierozwinięte, zdanie rozwinięte, określenia, zdanie pojedyncze    i złożone)

- w formułowanych wypowiedziach popełnia do trzech błędów językowych

- w sprawdzianach z gramatyki wykazuje się wiedzą, ale  popełnia błędy.

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń który:

 

1. MÓWIENIE

 

Odpowiedź ustna

 

- rozwija wypowiedź zgodnie z zadanym tematem  

- oczekuje na dodatkowe pytania ze strony nauczyciela

- ma problemy z rozpoczęciem wypowiedzi

-  ma trudności z samodzielnym zbudowaniem spójnej   wypowiedzi

- wskazuje elementy świata przedstawionego lektury i fragmentu powieści, opowiadania…

- wykazuje się znajomością środków stylistycznych ( epitet, uosobienie), wskazuje je  w utworze poetyckim, ale popełnia błędy, myląc pojęcia

- nie potrafi samodzielnie rozróżnić, czy  narrator jest uczestnikiem, czy obserwatorem opisywanych zdarzeń

-  zna pojęcia: akapit, wers,  zwrotka ( strofa) dialog, monolog, ale myli je

- nie jest pewny swojej wiedzy

- nie przestrzega poprawności językowej – popełnia błędy

- często jest nieprzygotowany do zajęć

 

 

MÓWIENIE

 

Recytacja

 

- uczeń zna tekst, ale często myli się, wygłaszając go z pamięci

- zwykle mówi wyraźnie –  jest słyszany i rozumiany, ale czasem ścisza głos  w nieuzasadnionych miejscach

- tempo mówienia – mówi za szybko, chce wypowiedzieć jak najwięcej na jednym wydechu

- nie moduluje głosu

- wykazuje tremę.

 

2. CZYTANIE

 

Czytanie głośne

 

- czyta prawie płynnie, ale popełnia więcej niż dwa błędy, myląc, przekręcając wyrazy)

- stosuje szybkie  tempo, nie dostosowując go  do sytuacji ukazanej w tekście, nie przestrzega znaków interpunkcyjnych

- czyta wyraźnie – jest słyszany i rozumiany

- nie czyta wyraziście – nie dostosowuje sposobu czytania do sytuacji ukazanej w tekście,   nie moduluje głosu.

 

Czytanie ciche ze zrozumieniem

 

-  nie rozumie  całego przeczytanego tekstu

- popełnia wiele błędów w teście z czytania ze zrozumieniem.

 

3. PISANIE

 

- redaguje  dłuższe formy wypowiedzi pisemnej, popełniając  błędy w stosowaniu niektórych  ich wyznaczników, popełnia 5  błędów ortograficznych i wiele  interpunkcyjnych

- realizuje temat w sposób  mało szczegółowy, czasem popełnia błędy logiczne lub rzeczowe, ma trudności z zastosowaniem wyznaczonej objętości pracy) 

- stara się  wnioskować

- w testach ze znajomości lektury popełnia liczne błędy           

- w opisach dostrzega mało szczegółów

- nie zawsze stosuje trójdzielność wypowiedzi, czasem zapomina o akapitach

- redaguje  krótsze formy wypowiedzi pisemnej, nie stosuje wszystkich ich wyznaczników popełnia błędy ortograficzne

- praca nie zawsze cechuje się estetyką zapisu oraz graficznym rozmieszczeniem tekstu    ( nieczytelność, skreślenia, brak  odstępów)

- jeśli był nieobecny, często nie ma  uzupełnionych notatek w zeszycie lub odrobionego zadania

- czasem nie jest przygotowany do zajęć

- w  dyktandach popełnia  5  błędów.

 

4. SŁUCHANIE

 

- uczestniczy w sytuacji komunikacyjnej poprzez słuchanie wypowiedzi rozmówców,  nie zawsze w pełni  koncentruje uwagę

- często nie wie, jak dokonać przekładu intersemiotycznego wysłuchanego komunikatu  na formę ilustracji, komiksu, scenki dramatycznej, inscenizacji, potrzebuje dodatkowych wyjaśnień, wykazuje niechęć

- nie jest aktywny podczas pracy w grupie.

 

5. NAUKA O JĘZYKU

 

- ma braki w wiedzy językowej w zakresie treści przewidzianych programem nauczania fonetyki, słownictwa i słowotwórstwa, fleksji, składni ((alfabet, litera, głoska, sylaba                                              i przenoszenie wyrazów, odmienne i nieodmienne części mowy: rzeczownik, przymiotnik, czasownik, przysłówek, wypowiedzenie i jego rodzaje, zdanie, części zdania: podmiot                                    i orzeczenie, zdanie nierozwinięte, zdanie rozwinięte, określenia, zdanie pojedyncze    i złożone)

- w formułowanych wypowiedziach popełnia do  błędy językowe

- w sprawdzianach z gramatyki popełnia liczne błędy, zwykle uzyskuje nieco więcej niż połowę lub połowę maksymalnej liczby punktów.

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń który:

 

1. MÓWIENIE

 

Odpowiedź ustna

 

- rozwija wypowiedź zgodnie z zadanym tematem  

-  ma trudności z samodzielnym zbudowaniem spójnej   wypowiedzi

- z pomocą nauczyciela wskazuje elementy świata przedstawionego lektury i fragmentu powieści, opowiadania,

- oczekuje na wiele dodatkowych  pytań ze strony  nauczyciela

- myli  środki stylistyczne

- zna pojęcia: akapit, wers,  zwrotka ( strofa) dialog, monolog, ale myli je

- nie potrafi wskazać, czy narrator jest uczestnikiem, czy obserwatorem opisywanych wydarzeń

- nie wypowiada się płynnie, często zacina się, korzysta z dodatkowych pytań nauczyciela,

- nie jest pewny swojej wiedzy

- nie przestrzega poprawności językowej – popełnia liczne błędy

- często jest nieprzygotowany do zajęć.

 

 

MÓWIENIE

 

Recytacja

 

- uczeń zna tekst, ale bardzo często myli się, wygłaszając go z pamięci

- zwykle mówi niewyraźnie – nie jest słyszany i rozumiany, często ścisza głos   w nieuzasadnionych miejscach

- tempo mówienia – mówi za szybko, chce wypowiedzieć jak najwięcej na jednym wydechu

- nie moduluje głosu

- wykazuje tremę.

 

 

2. CZYTANIE

 

Czytanie głośne

 

-  czyta prawie płynnie, ale popełnia liczne błędy, myląc i  przekręcając wyrazy, ale po zwróceniu uwagi stara się dokonać autokorekty

- stosuje szybkie  tempo, nie dostosowując go  do sytuacji ukazanej w tekście, nie przestrzega znaków interpunkcyjnych

- czyta niewyraźnie

- nie czyta wyraziście – nie dostosowuje sposobu czytania do sytuacji ukazanej w tekście, nie moduluje głosu.

 

Czytanie ciche ze zrozumieniem

 

-  nie rozumie  całego przeczytanego tekstu

- popełnia bardzo wiele błędów w teście z czytania ze zrozumieniem.

 

3. PISANIE

 

- redaguje  dłuższe formy wypowiedzi pisemnej, popełniając  liczne błędy w stosowaniu niektórych  ich wyznaczników, popełnia 6  błędów ortograficznych i wiele  interpunkcyjnych

- realizuje temat mało szczegółowo, popełnia błędy logiczne lub rzeczowe, wiele błędów powtórzeniowych, ma trudności z zastosowaniem wyznaczonej objętości pracy) 

- słabo rozwija temat

- nie dzieli się własną opinią, nie potrafi znaleźć trafnych argumentów

- testy ze znajomości treści lektury pisze w dolnej granicy punktów umożliwiających otrzymanie oceny pozytywnej            

- w opisach dostrzega bardzo mało szczegółów

- zapomina o akapitach, nie stosuje trójpodziału pracy

- redagując  krótsze formy wypowiedzi pisemnej, nie stosuje wszystkich ich wyznaczników, popełnia liczne błędy ortograficzne i interpunkcyjne

- praca  cechuje się brakiem estetyki zapisu oraz graficznego rozmieszczenia tekstu   ( nieczytelność, liczne skreślenia, brak  odstępów)

- jeśli był nieobecny, zwykle nie ma  uzupełnionych notatek w zeszycie lub odrobionego zadania

- często nie jest przygotowany do zajęć

- w  dyktandach popełnia  6  błędów.

 

4. SŁUCHANIE

 

- słucha wypowiedzi rozmówców,  ale ma problemy z  koncentracją uwagi

- nie zawsze wie, jak dokonać przekładu intersemiotycznego wysłuchanego komunikatu na formę ilustracji, komiksu, scenki dramatycznej, inscenizacji, potrzebuje dodatkowych wyjaśnień nauczyciela

- jest bierny podczas pracy w grupie.

 

5. NAUKA O JĘZYKU

 

- ma duże braki w wiedzy językowej w zakresie treści przewidzianych programem nauczania fonetyki, słownictwa i słowotwórstwa, fleksji, składni ((alfabet, litera, głoska, sylaba                                 i przenoszenie wyrazów, odmienne i nieodmienne części mowy: rzeczownik, przymiotnik, czasownik, przysłówek, wypowiedzenie i jego rodzaje, zdanie, części zdania: podmiot                                  i orzeczenie, zdanie nierozwinięte, zdanie rozwinięte, określenia, zdanie pojedyncze   i złożone)

- w formułowanych wypowiedziach popełnia liczne  błędy językowe

- w sprawdzianach z gramatyki popełnia liczne błędy, uzyskuje dolną granicę punktów umożliwiającą otrzymanie oceny dopuszczającej lub uzyskuje ocenę niedostateczną,                                           ale poprawia sprawdzian w wyznaczonym terminie .

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą.

 

 

KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW ZE STWIERDZONYMI SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ ( DYSLEKSJA, DYSORTOGRAFIA, DYSGRAFIA):

 

Mając na względzie dobro dziecka o specyficznych trudnościach w uczeniu się  i respektując zalecenia psychologów oraz pedagogów zawarte w aktualnych opiniach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, uczniowie ze stwierdzoną dysleksją na zajęciach języka polskiego nie będą odpytywani z głośnego czytania tekstu z wyjątkiem sytuacji:

·        jeśli omawiany tekst był uprzednio zadany do poznania w  domu

·        jeśli uczeń sam wyrazi chęć głośnego odczytania fragmentu tekstu.

 

Prace pisemne ucznia ze stwierdzoną dysleksją i dysortografią podlegają ocenie wg wyznaczników oceny dłuższych i krótszych form wypowiedzi pisemnej, z zastrzeżeniem, iż:

 - w ocenie poprawności ortograficznej pisma nie bierze się pod uwagę ilości popełnionych błędów ortograficznych, lecz komunikatywność pracy

- w ocenie poprawności interpunkcyjnej pisma nie bierze się pod uwagę ilości popełnionych błędów interpunkcyjnych, lecz logiczne uporządkowanie wypowiedzi oraz zamykanie myśli         w obrębie zdania ( rozpoczynanie wielką literą, kończenie kropką)

- zapis jest staranny mimo zaburzeń graficznych pisma.

 

Prace pisemne ucznia ze stwierdzoną dysgrafią podlegają ocenie  wg wyznaczników oceny dłuższych i krótszych form wypowiedzi pisemnej,  z zastrzeżeniem, iż:

- zapis jest staranny mimo zaburzeń graficznych pisma.

 

Uczeń powinien realizować wyznaczoną objętość pracy. W innym wypadku nie zostaną przyznane punkty za poprawność językową, ortograficzną   oraz interpunkcyjną, z zastrzeżeniem,         iż do objętości pracy nie wlicza się:

- w liście – nazwy miejscowości i daty,  nagłówka, podpisu, PS

- w kartce z pamiętnika – daty.

W w/w dłuższych formach wypowiedzi pisemnej  do objętości pracy zalicza się więc tylko właściwą jej część, czyli realizację tematu.

 

Specyficzne trudności w uczeniu się wymagają intensywnej pracy:

-  prowadzenia codziennych ćwiczeń w domu ( wg wskazówek PPP  lub nauczyciela)

- udziału w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych lub wyrównawczych na terenie szkoły

- bieżącej poprawy błędów (praca ze „ Słownikiem ortograficznym”, dokonywanie autokorekty, a przez to utrwalanie poznanych zasad ortograficznych i interpunkcyjnych).