Szkoła Podstawowa nr 4 w Myślenicach

 

Nawigacja

Paulina Ratajczak

Kryteria oceniania z języka polskiego w kl. IV

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV b

  INFORMACJE OGÓLNE

 

OCENA PÓŁROCZNA I KOŃCOWOROCZNA Z JĘZYKA POLSKIEGO NIE JEST ŚREDNIĄ OCEN CZĄSTKOWYCH.

 

1. Uczeń ma prawo jeden raz w semestrze zgłosić brak dłuższego zadania ( pracy pisemnej ) oraz nieprzygotowanie             do lekcji, ale powinien napisać wypracowanie we wskazanym terminie oraz nadrobić zaległy materiał.

2. Za pracę na lekcji i w domu uczniowie otrzymują także „plusy” i „minusy”.

- „Plus” uczeń może otrzymać za:

-    nieskomplikowane, krótkie zadania domowe

-    krótkie zadania z zeszytu ćwiczeń

-    przyniesienie dodatkowych materiałów wykorzystanych podczas lekcji

-    dobre wywiązanie się z zadań realizowanych w grupie

-    kompletność zeszytu przedmiotowego.

Cztery  „plusy” równają się ocenie bardzo dobrej. Nauczyciel odnotowuje je ołówkiem w dzienniku, a po uzyskaniu              przez ucznia czterech plusów, na ich miejsce wpisuje długopisem ocenę bardzo dobrą.

- „Minus” uczeń może otrzymać za:

-          brak krótkiego zadania domowego

-          brak krótkiego zadania z zeszytu ćwiczeń

-          brak podręczników, zeszytu

-          nieprzyniesienie potrzebnych materiałów

-          słabe wywiązanie się z zadań wykonywanych w grupie

-          braki, niekompletność (tematów, notatek) zeszytu przedmiotowego.

Cztery „minusy” równe są ocenie niedostatecznej. Nauczyciel odnotowuje je ołówkiem w dzienniku, a po uzyskaniu              przez ucznia czterech minusów, na ich miejsce wpisuje długopisem ocenę niedostateczną.

Plusy nie eliminują minusów.

 

Jeżeli uczeń w wypowiedzi pisemnej nie zrealizował tematu, czyli napisał pracę niezgodną z poleceniem, otrzymuje ocenę niedostateczną.

 

Możliwość poprawy oceny ze sprawdzianu, testu, zadania klasowego, zadania domowego (dłuższej formy wypowiedzi) – do miesiąca.

Możliwość poprawy oceny z kartkówki, odpowiedzi – do dwóch tygodni.

 

 

OGÓLNE   KRYTERIA  OCENIANIA  DLA  KLASY  IV b

 

niedostateczny

- poziom umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi klasy czwartej uniemożliwia osiąganie celów polonistycznych

- uczeń nie potrafi wykonać zadań o niewielkim poziomie trudności

dopuszczający

- poziom umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi klasy czwartej umożliwia osiąganie celów polonistycznych

- uczeń potrafi wykonać zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim poziomie trudności

dostateczny

- poziom zdobytych umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi

klasy czwartej pozwala na rozwijanie kompetencji ujętych w programie i wynikających z podstawy programowej

- uczeń wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe o średnim poziomie trudności ujętych w programie i wynikających z podstawy programowej

dobry

- uczeń poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności ujęte w programie nauczania i wynikające z podstawy programowej, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne  i praktyczne

bardzo dobry

- uczeń sprawnie się posługuje zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte w programie nauczania i wynikające z podstawy programowej, potrafi zastosować poznaną wiedzę do rozwiązywania zadań    i problemów  w nowych sytuacjach

celujący

- uczeń biegle się posługuje zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych             i praktycznych objętych programem nauczania, i wynikających z podstawy programowej, proponuje rozwiązania, nietypowe; jest twórczy, rozwija własne uzdolnienia; bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach polonistycznych; przedstawia własną propozycję interpretacji głosowej tekstu poetyckiego; wykonuje dodatkowe zadania w sposób samodzielny i oryginalny, czyta dodatkowe pozycje książkowe  i dzieli się własnymi przemyśleniami na ich temat; jego prace pisemne nie zawierają błędów ortograficznych, interpunkcyjnych i stylistycznych.

 

SZCZEGÓŁOWE  KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY IV b

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych

na ocenę dopuszczającą.

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystywanie zawartych w nich informacji

SŁUCHANIE

- skupia uwagę na krótkich wypowiedziach innych osób

-  reaguje na wypowiedzi innych werbalnie i niewerbalnie (mimiką, gestem, postawą)

- rozumie polecenia nauczyciela, wypowiedzi innych uczniów

- rozpoznaje proste intencje nadawcy, np. pytanie, prośbę, odmowę, zaproszenie, przeprosiny

- wskazuje najważniejsze informacje w wysłuchanym niedługim tekście, zwłaszcza w jego warstwie dosłownej

- rozumie ogólny sens słuchanych utworów

CZYTANIE

 - identyfikuje nadawcę i odbiorcę wypowiedzi w prostych tekstach literackich oraz typowych sytuacjach znanych uczniowi z doświadczenia i obserwacji

- rozpoznaje proste intencje nadawcy, np. pytanie, prośbę, odmowę, zaproszenie, przeprosiny

 - wskazuje najważniejsze informacje w przeczytanym tekście, zwłaszcza w dosłownej warstwie tekstu i wyrażone wprost

- rozumie dosłowne znaczenie wyrazów w wypowiedzi

 - rozumie ogólny sens czytanych utworów

 - stara się czytać teksty płynnie i poprawnie pod względem artykulacyjnym

DOCIERANIE DO INFORMACJI

- sprawdza pisownię wyrazu w słowniku ortograficznym

II. Analiza i interpretacja tekstów kultury

 - mówi o swoich reakcjach czytelniczych

 - odróżnia fikcję od rzeczywistości

- odróżnia elementy fantastyczne od realistycznych

- określa wybrane elementy świata przedstawionego w utworze epickim, takie jak: czas, miejsce, bohaterowie, zdarzenia

- zna cechy baśni i legendy

 - wyodrębnia film i spektakl spośród innych przekazów i tekstów kultury

III. Tworzenie wypowiedzi

MÓWIENIE

-  nawiązuje i podtrzymuje kontakt werbalny z innymi uczniami i nauczycielem

- formułuje proste pytania i udziela prostych pod względem konstrukcyjnym odpowiedzi

- wypowiada komunikaty zawierające proste informacje

- wyraża wprost swoje intencje

- odróżnia sytuację oficjalną od nieoficjalnej i potrafi odpowiednio do sytuacji komunikacyjnej skierować prośbę, pytanie, odmowę, wyjaśnienie, zaproszenie

- stosuje podstawowe zwroty grzecznościowe podczas rozmowy z osobą dorosłą  i rówieśnikiem

- mówi na temat, opowiada o obserwowanych zdarzeniach, akcji książki, filmu

- za pomocą kilku prostych zdań opisuje przedmiot, miejsce, krajobraz, postać, zwierzę

- za pomocą kilku prostych zdań opisuje obraz, ilustrację, plakat

- stosuje wyrazy o znaczeniu dosłownym

- wygłasza tekst utworu z pamięci

PISANIE

- stosuje wielką literę na początku wypowiedzenia i odpowiednie znaki interpunkcyjne na jego końcu

- zna podstawowe zasady dotyczące pisowni wielką literą oraz pisowni ó – u, rz – ż, ch – h

- dzieli wyrazy na sylaby, przenosi wyraz do następnego wersu

- tworzy proste wypowiedzi na podany temat

- uzupełnia prosty schemat, tabelę

- zna podstawowe zasady układu graficznego listu prywatnego, dialogu, zaproszenia,planu ramowego wypowiedzi i z pomocą nauczyciela zapisuje list,dialog, układa plan ramowy wypowiedzi, redaguje zaproszenie

- zapisuje kilkuzdaniowe opowiadanie odtwórcze

- za pomocą kilku prostych zdań tworzy opis przedmiotu, miejsca, krajobrazu, postaci, zwierzęcia

- za pomocą kilku prostych zdań tworzy opis obrazu, ilustracji, plakatu

- stosuje wiedzę językową w zakresie: słownictwa (np. dobiera wyrazy bliskoznaczne),

składni (konstruuje poprawne zdania pojedyncze, stosuje wielkie litery na początku wypowiedzenia i odpowiednie znaki interpunkcyjne na końcu), fleksji (wskazuje czasowniki, rzeczowniki, przymiotniki i przysłówki w zdaniu, przy pomocy nauczyciela określa formę odmiennych części mowy), fonetyki (zna alfabet, dzieli wyrazy na litery, głoski i sylaby)

-  stara się o estetykę zapisu wypowiedzi

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania kryterialne na ocenę

dopuszczającą oraz:

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystywanie zawartych w nich informacji

SŁUCHANIE

- słucha innych i uczestniczy w rozmowie, zadaje pytania, odpowiada

- wybiera najważniejsze informacje z wysłuchanego tekstu, tworzy prostą notatkę w formie tabeli, schematu, kilkuzdaniowej wypowiedzi

- powtarza swoimi słowami ogólny sens usłyszanej wypowiedzi, opowiada fabułę

usłyszanej historii

- rozpoznaje nastrój słuchanych komunikatów

CZYTANIE

- identyfikuje nadawcę i odbiorcę wypowiedzi

- określa temat i główną myśl tekstu

- oddziela informacje ważne od drugorzędnych

- wybiera potrzebne informacje z instrukcji, tabeli, notatki, schematu

- wskazuje przenośne znaczenie wyrazów w wypowiedzi

- rozpoznaje cechy zaproszenia, życzeń, ogłoszenia, instrukcji, przepisu

- wskazuje części składowe wypowiedzi: tytuł, wstęp, rozwinięcie, zakończenie

- poprawnie artykułuje i akcentuje wyrazy, stosuje intonację zdaniową podczas

głośnego czytania utworów

DOCIERANIE DO INFORMACJI:

- wybiera odpowiednie informacje ze słownika ortograficznego, encyklopedii, czasopisma, stron internetowych

II. Analiza i interpretacja tekstów kultury

- nazywa swoje reakcje czytelnicze

- dostrzega cechy wyróżniające teksty artystyczne (poetyckie i prozatorskie) oraz użytkowe

- odróżnia autora od osoby mówiącej w utworze

- określa i nazywa elementy świata przedstawionego w utworze epickim, takie jak: czas, miejsce, bohaterowie, zdarzenia

- wskazuje cechy baśni i legendy w utworze

- wie, czym jest: wers, zwrotka, rym

- wskazuje w tekście porównanie, przenośnię

- wyodrębnia film spośród innych dziedzin sztuki

- zna pojęcia: gra aktorska, dekoracja, kostiumy, rekwizyty, inscenizacja, scena, widownia, próba

- przypisuje cechy bohaterom oraz ocenia ich postawy w odniesieniu do takich wartości, jak np. miłość – nienawiść, przyjaźń – wrogość

-  odczytuje sens utworów na poziomie semantycznym (dosłownym)

- odczytuje morał baśni

III. Tworzenie wypowiedzi

MÓWIENIE

- świadomie uczestniczy w sytuacji komunikacyjnej

- dostosowuje wypowiedź do adresata i sytuacji, świadomie dobiera rożne typy wypowiedzeń prostych i rozwiniętych, wypowiedzenia oznajmujące, pytające i rozkazujące

- formułuje pytania otwarte

- udziela odpowiedzi w formie zdań złożonych

- wypowiada się w kilku logicznie ze sobą połączonych zdaniach na tematy związane z codziennością, otaczającą rzeczywistością, lekturą

- stosuje zwroty grzecznościowe i odpowiednie konstrukcje składniowe (np. tryb przypuszczający) podczas rozmowy           z osobą dorosłą i rówieśnikiem

- wskazuje wyrazy o znaczeniu dosłownym i metaforycznym

- składa życzenia, tworzy wypowiedź o cechach instrukcji, np. zasady gry

- wypowiada się w sposób uporządkowany: opowiada zdarzenia w porządku chronologicznym, streszcza utwory fabularne

- opisuje przedmiot, miejsce, krajobraz, postać, zwierzę, obraz, ilustrację, plakat,

stosując słownictwo określające umiejscowienie w przestrzeni

- dobiera wyrazy bliskoznaczne i przeciwstawne

- recytuje utwór poetycki, oddając jego ogólny nastrój i sens

- stosuje zasady poprawnej wymowy i akcentowania wyrazów rodzimych

- posługuje się pozawerbalnymi środkami wypowiedzi (mimiką, gestem)

 

PISANIE

-  stosuje podstawowe zasady ortografii dotyczące pisowni ó – u, rz – ż, ch – h i interpunkcji

- odróżnia nazwy własne od pospolitych i potrafi zastosować odpowiednie

zasady dotyczące pisowni wielką literą

- dzieli wyrazy na głoski i litery, rozróżnia funkcję zmiękczającą i sylabotwórczą „i” w typowych przykładach

-  konstruuje i zapisuje kilkuzdaniowe wypowiedzi poprawne pod względem logiczno-składniowym

- używa wypowiedzeń pojedynczych i złożonych

- w zależności do adresata i sytuacji świadomie dobiera wypowiedzenia oznajmujące, pytające i rozkazujące

- zapisuje pytania otwarte

- udziela odpowiedzi w formie zdań złożonych

- samodzielnie zapisuje dialog

- dzieli wypowiedzi na części kompozycyjne

- tworzy ramowy plan wypowiedzi

- układa opowiadanie odtwórcze

- redaguje notatkę w formie prostego schematu, tabeli, planu

 - zapisuje prostą instrukcję, np. przepis kulinarny, zasady gry

- tworzy opis przedmiotu, miejsca, krajobrazu, postaci, zwierzęcia, obrazu, ilustracji, plakatu, stosując słownictwo określające umiejscowienie w przestrzeni

- w liście prywatnym, dialogu, zaproszeniu stosuje odpowiedni układ graficzny

- stosuje wiedzę językową w zakresie: słownictwa (wykorzystuje wyrazy bliskoznaczne i przeciwstawne w tworzonym tekście), składni (konstruuje zdania pojedyncze proste i rozwinięte oraz wypowiedzenia złożone, używa różnych typów wypowiedzeń: oznajmujących, rozkazujących, pytających, wykrzyknikowych), fleksji (określa formę gramatyczną czasowników, rzeczowników, przymiotników; łączy wypowiedzenia składowe za pomocą spójnika w wypowiedzenie złożone; poprawnie zapisuje formy bezokoliczników oraz formy rodzaju męskoosobowego i niemęskoosobowego czasowników w czasie przyszłym i przeszłym), fonetyki (wykorzystuje umiejętność dzielenia wyrazów na sylaby przy przenoszeniu wyrazów do następnej linijki)

- stosuje zasady estetycznego zapisu tekstu

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania kryterialne na ocenę dostateczną oraz:

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystywanie zawartych w nich informacji

SŁUCHANIE

- koncentruje uwagę podczas słuchania dłuższych wypowiedzi innych, a zwłaszcza odtwarzanych utworów

- odróżnia informacje ważne od mniej ważnych

- na podstawie słuchanego tekstu tworzy samodzielną notatkę: rysuje plan, ilustracje do tekstu, formułuje pytania

- właściwie odbiera intencje nadawcy komunikatu

- odczytuje przenośny sens wysłuchanych utworów poetyckich i prozatorskich

CZYTANIE

- wyszukuje w wypowiedzi informacje wyrażone pośrednio

- wskazuje akapit

- oddziela informacje ważne od drugorzędnych

- wybiera i wykorzystuje informacje z instrukcji, tabeli, notatki, schematu

- wskazuje przenośne znaczenie wyrazów w wypowiedzi oraz samodzielnie tłumaczy przenośne znaczenie wybranych wyrazów, związków wyrazów w wypowiedzi

- wskazuje typowe elementy konstrukcyjne i stylistyczne w zaproszeniach, życzeniach, ogłoszeniach, instrukcjach, przepisach

- rozumie funkcje części składowych wypowiedzi: tytuł, wstęp, rozwinięcie, zakończenie

- głośno czyta utwory, uwzględniając zasady poprawnej artykulacji i intonacji

DOCIERANIE DO INFORMACJI:

- wybiera informacje niewyrażone wprost z rożnych źródeł, np. czasopism, stron internetowych

II. Analiza i interpretacja tekstów kultury

-  uzasadnia swoje reakcje czytelnicze

-  analizuje elementy świata przedstawionego w utworze epickim, takie jak: czas, miejsce, bohaterowie, zdarzenia

- identyfikuje baśń i legendę

- rozumie podstawową funkcję wersu, zwrotki, rymu

- rozumie funkcję akapitu jako logicznie wyodrębnionej całości w tekście

- objaśnia znaczenia porównań i przenośni w tekście

- wyodrębnia elementy dzieła filmowego, odróżnia film animowany i aktorski

- charakteryzuje i ocenia bohaterów oraz ich postawy odnoszące się do takich wartości, jak np. miłość – nienawiść, przyjaźń – wrogość

- odczytuje przesłanie utworu

III. Tworzenie wypowiedzi

MÓWIENIE

- przedstawia własne zdanie w rozmowie

- świadomie dobiera intonację zdaniową

- udziela odpowiedzi w formie krótkiej wypowiedzi

- uczestniczy w rozmowie związanej z lekturą, filmem czy codziennymi sytuacjami;

ł- łączy za pomocą odpowiednich spójników współrzędne związki wyrazowe w zdaniu

- wypowiada się w roli świadka i uczestnika zdarzeń

- stosuje poprawne formy gramatyczne rzeczownika, przymiotnika, czasownika

- gromadzi wyrazy określające i nazywające cechy charakteru na podstawie zachowań i postaw

- wypowiada się logicznie i w sposób uporządkowany: opowiada zdarzenia w porządku chronologicznym, streszcza utwory fabularne, świadomie wykorzystuje wyrazy określające następstwo czasowe, zwłaszcza przysłówki

- w sposób uporządkowany opisuje przedmiot, miejsce, krajobraz, postać, zwierzę, obraz, ilustrację, plakat, stosując słownictwo służące do formułowania ocen i opinii, emocji i uczuć

- objaśnia znaczenia dosłowne i metaforyczne wyrazów

- odróżnia wyrazy pokrewne od synonimów

- umiejętnie stosuje wiedzę językową w zakresie: słownictwa (wzbogaca tworzony tekst wyrazami bliskoznacznymi               i przeciwstawnymi), składni (stosuje różnorodne typy zdań: pojedyncze i złożone; celowo używa rożnych typów wypowiedzeń: pytających, oznajmujących, wykrzyknikowych, rozkazujących w zależności od sytuacji komunikacyjnej; stosuje się do zasad poprawnej interpunkcji), fleksji (używa odmiennych części mowy w poprawnych formach), fonetyki (stosuje wiadomości z zakresu podziału wyrazów na litery, głoski i sylaby w poprawnym ich zapisie)

- wygłasza tekst poetycki z pamięci, posługując się pauzą, barwą głosu

- stosuje się do zasad właściwego akcentowania wyrazów i intonowania wypowiedzeń

 

 

PISANIE

- stosuje poznane zasady ortografii dotyczące pisowni o – u, rz – ż, ch –h i interpunkcji oraz potrafi je zastosować                w sytuacjach nietypowych (np. wykorzystać wiedzę o wyrazach pochodnych i rodzinie wyrazów)

- w kilkuzdaniowych wypowiedziach związanych z lekturą, filmem czy codziennymi sytuacjami łączy za pomocą odpowiednich spójników współrzędne związki wyrazowe i stosuje się do zasad interpunkcji

- w wypowiedziach stosuje poprawne formy gramatyczne rzeczownika, przymiotnika,czasownika

- w tekstach świadomie stosuje wyrazy bliskoznaczne

- w wypowiedziach gromadzi wyrazy określające i nazywające cechy charakteru na podstawie zachowań i postaw

- układa życzenia, zapisuje przepis, instrukcję, ogłoszenie

- stosuje akapit jako znak logicznego wyodrębnienia fragmentów wypowiedzi

- pisze logiczne i uporządkowane pod względem chronologicznym opowiadanie,

- streszcza utwory fabularne, świadomie wykorzystuje wyrazy określające następstwo czasowe, zwłaszcza przysłówki; opowiada z perspektywy świadka i uczestnika zdarzeń

- zapisuje dialog w opowiadaniu

- w sposób uporządkowany opisuje przedmiot, miejsce, krajobraz, postać, zwierzę, obraz, ilustrację, plakat, stosując słownictwo służące do formułowania ocen i opinii, emocji i uczuć

- dostrzega błędy ortograficzne i interpunkcyjne w tworzonej wypowiedzi i je poprawia

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania kryterialne na ocenę dobrą oraz:

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystywanie zawartych w nich informacji

SŁUCHANIE

- przekazuje treść wysłuchanych wypowiedzi

- odczytuje przenośny sens wysłuchanych utworów prozatorskich i poetyckich

- wyraża swoje zdanie na temat wysłuchanego komunikatu

- nazywa intencje nadawcy komunikatu

CZYTANIE

- wyszukuje w wypowiedzi informacje wyrażone pośrednio i wykorzystuje je w wypowiedzi np. opisującej lub oceniającej postać fikcyjną lub rzeczywistą

- wskazuje akapit

- oddziela informacje ważne od drugorzędnych i wykorzystuje je w odczytywaniu znaczeń dosłownych i przenośnych

- odczytuje i wykorzystuje treści zawarte w artykule, instrukcji, przepisie, tabeli, schemacie  i notatce

- wskazuje i odczytuje przenośne znaczenie wyrazów w wypowiedzi

- wskazuje typowe elementy konstrukcyjne i stylistyczne w zaproszeniach, życzeniach, ogłoszeniach, instrukcjach, przepisach

- ma świadomość konstrukcji wypowiedzi i rozumie funkcje takich części składowych wypowiedzi, jak tytuł, wstęp, rozwinięcie, zakończenie

- głośno czyta utwory, wykorzystując umiejętność poprawnej artykulacji i intonacji, aby oddać sens odczytywanego tekstu

DOCIERANIE DO INFORMACJI

- wybiera informacje wyrażone pośrednio w różnych źródłach, np. czasopismach, stronach internetowych; konfrontuje je        z innymi źródłami

II. Analiza i interpretacja tekstów kultury

-  konfrontuje swoje reakcje czytelnicze z innymi odbiorcami

- objaśnia funkcję analizowanych elementów świata przedstawionego w utworze epickim

- wykorzystuje wiedzę na temat wersu, zwrotki, rymu do interpretacji utworu

- objaśnia funkcję porównań i przenośni w tekście

- wyróżnia wśród przekazów audiowizualnych programy informacyjne, rozrywkowe,

reklamy

- charakteryzuje i ocenia bohaterów oraz ich postawy odnoszące się do takich wartości, jak np. miłość – nienawiść, przyjaźń – wrogość; konfrontuje sytuację bohaterów z własnymi doświadczeniami

III. Tworzenie wypowiedzi

MÓWIENIE

- uzasadnia własne zdanie w rozmowie, podaje odpowiednie przykłady, stosuje się do reguł grzecznościowych

- rozpoczyna i podtrzymuje rozmowę na temat lektury czy dzieła filmowego

-  udziela wyczerpujących wypowiedzi poprawnych pod względem konstrukcyjnym i stylistycznym

- w rozmowie związanej z lekturą, filmem czy codziennymi sytuacjami stosuje frazeologizmy i przysłowia związane              z omawianą tematyką

- poprawnie stosuje formy czasu teraźniejszego oraz formy rodzaju męskoosobowego i niemęskoosobowego w czasie przeszłym i przyszłym

- w opisie dzieła kultury stosuje słownictwo wyrażające stosunek odbiorcy wobec dzieła

- interpretuje przenośne treści utworów poetyckich przewidzianych w programie nauczania

- zaznacza akcenty logiczne, stosuje pauzy, dostosowuje tempo recytacji do treści utworu

- wzbogaca komunikat pozawerbalnymi środkami wypowiedzi

- dokonuje samokrytyki wypowiedzi i doskonali ją pod względem konstrukcji i języka

 

PISANIE

- komponuje poprawne pod względem ortograficznym, interpunkcyjnym, fleksyjnym, składniowym wypowiedzi o przejrzystej, logicznej kompozycji

 - uzasadnia własne zdanie, podaje odpowiednie przykłady, np. z lektury

- udziela wyczerpujących wypowiedzi poprawnych pod względem konstrukcyjnym i stylistycznym

- w wypowiedziach związanych z lekturą, filmem czy codziennymi sytuacjami stosuje frazeologizmy i przysłowia związane    z omawianą tematyką

- komponuje i przekształca plan wypowiedzi

- pisze opowiadanie twórcze, list z perspektywy bohatera, baśń

- w opisie dzieła kultury stosuje słownictwo wyrażające stosunek odbiorcy wobec dzieła

- sprawnie stosuje wiedzę językową w zakresie: słownictwa (dba o poprawność słownikową tworzonych wypowiedzi, odpowiednio dobiera wyrazy bliskoznaczne i przeciwstawne, wzbogacając tekst w zależności od formy wypowiedzi i sytuacji komunikacyjnej), składni (tworzy ciekawe pod względem składniowym wypowiedzi, stosuje się do zasad poprawności logiczno-składniowej, dba o poprawną interpunkcję wypowiedzeń złożonych), fleksji (w wypowiedziach stosuje w poprawnych formach odmienne i nieodmienne części mowy przewidziane w programie nauczania, w tym poprawnie stosuje formy czasu teraźniejszego oraz formy rodzaju męskoosobowego i niemęskoosobowego w czasie przeszłym i przyszłym), fonetyki (biegle stosuje wiadomości z zakresu fonetyki i wykorzystuje je w poprawnym zapisie wyrazów)

- dokonuje samodzielnej autokorekty napisanego tekstu.

 

 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania kryterialne na ocenę bardzo dobrą oraz:

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystywanie zawartych w nich informacji

SŁUCHANIE

- odczytuje i wyjaśnia przenośny sens wysłuchanych utworów poetyckich i prozatorskich

CZYTANIE

- czyta ze zrozumieniem na poziomie semantycznym i krytycznym, również teksty spoza listy lektur

- wykorzystuje treści zawarte w artykułach, instrukcjach, przepisach, tabelach, schematach i notatkach w tworzeniu własnych wypowiedzi

- odczytuje głośno utwory poetyckie i prozatorskie i je interpretuje

DOCIERANIE DO INFORMACJI

- wybiera i wykorzystuje informacje z rożnych źródeł (np. czasopism, stron internetowych) we własnych wypowiedziach         o charakterze informacyjnym lub oceniającym

 

II. Analiza i interpretacja tekstów kultury

- porównuje funkcję analizowanych elementów świata przedstawionego w rożnych utworach epickich

- wskazuje elementy baśni i legendy w innych tekstach kultury

- dostrzega różnice między celem programów informacyjnych, rozrywkowych, reklam

- odnosi się do postaw bohaterów fikcyjnych i opisuje otaczającą ich rzeczywistość

 

III. Tworzenie wypowiedzi

MÓWIENIE

- przedstawia własne stanowisko w związku ze sposobem rozwiązania problemu, wykonania zadania

- podejmuje rozmowę na temat przeczytanej lektury dzieła także spoza kanonu lektur przewidzianych programem nauczania w klasie czwartej; omawia je w odniesieniu do innych dzieł także spoza kanonu lektur

- interpretuje metaforyczne i symboliczne treści utworów literackich i plastycznych

PISANIE

- tworzy samodzielne wypowiedzi cechujące się ciekawym ujęciem tematu, poprawną konstrukcją oraz właściwym doborem środków językowych

- wykazuje się szczególną dbałością o poprawność ortograficzną, interpunkcyjną, fleksyjną i składniową oraz estetykę zapisu wypowiedzi

- świadomie stosuje wiedzę językową w zakresie treści materiałowych przewidzianych programem nauczania słownictwa, składni, fleksji i fonetyki.