Szkoła Podstawowa nr 4 w Myślenicach

 

Nawigacja

Nawigacja

  Paulina Ratajczak

  Kryteria oceniania z języka polskiego w kl. IV

  KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV

    INFORMACJE OGÓLNE

   

  OCENA PÓŁROCZNA I KOŃCOWOROCZNA Z JĘZYKA POLSKIEGO NIE JEST ŚREDNIĄ OCEN CZĄSTKOWYCH.

   

  1. Uczeń ma prawo dwa razy w semestrze zgłosić brak dłuższego zadania ( pracy pisemnej ),brak sprzętu ( książki, z. ćw., zeszytu, pomocy) oraz nieprzygotowanie  do lekcji, ale powinien napisać wypracowanie we wskazanym terminie oraz nadrobić zaległy materiał.

  2. Za pracę na lekcji i w domu uczniowie otrzymują także „plusy” i „minusy”.

  - „Plus” uczeń może otrzymać za:

  -    nieskomplikowane, krótkie zadania domowe

  -    krótkie zadania z zeszytu ćwiczeń

  -    przyniesienie dodatkowych materiałów wykorzystanych podczas lekcji

  -    dobre wywiązanie się z zadań realizowanych w grupie

  -    kompletność zeszytu przedmiotowego.

  Trzy „plusy” równają się ocenie bardzo dobrej. Nauczyciel odnotowuje je ołówkiem w dzienniku, a po uzyskaniu              przez ucznia trzech plusów, na ich miejsce wpisuje długopisem ocenę bardzo dobrą.

  - „Minus” uczeń może otrzymać za:

  -          brak krótkiego zadania domowego

  -          brak krótkiego zadania z zeszytu ćwiczeń

  -          nieprzyniesienie potrzebnych materiałów

  -          słabe wywiązanie się z zadań wykonywanych w grupie

  -          braki, niekompletność (tematów, notatek) zeszytu przedmiotowego.

  Trzy „minusy” równe są ocenie niedostatecznej. Nauczyciel odnotowuje je ołówkiem w dzienniku, a po uzyskaniu              przez ucznia trzech minusów, na ich miejsce wpisuje długopisem ocenę niedostateczną.

  Plusy nie eliminują minusów.

   

  Jeżeli uczeń w wypowiedzi pisemnej nie zrealizował tematu, czyli napisał pracę niezgodną z poleceniem, otrzymuje ocenę niedostateczną.

   

  Możliwość poprawy oceny ze sprawdzianu, testu, zadania klasowego, zadania domowego (dłuższej formy wypowiedzi) oraz z odpowiedzi ustnej  i kartkówki– do dwóch tygodni.

   

   

   

  OGÓLNE   KRYTERIA  OCENIANIA  DLA  KLASY  IV b

   

  niedostateczny

  - poziom umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi klasy czwartej uniemożliwia osiąganie celów polonistycznych

  - uczeń nie potrafi wykonać zadań o niewielkim poziomie trudności

  dopuszczający

  - poziom umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi klasy czwartej umożliwia osiąganie celów polonistycznych

  - uczeń potrafi wykonać zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim poziomie trudności

  dostateczny

  - poziom zdobytych umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi

  klasy czwartej pozwala na rozwijanie kompetencji ujętych w programie i wynikających z podstawy programowej

  - uczeń wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe o średnim poziomie trudności ujętych w programie i wynikających z podstawy programowej

  dobry

  - uczeń poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności ujęte w programie nauczania i wynikające z podstawy programowej, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne  i praktyczne

  bardzo dobry

  - uczeń sprawnie się posługuje zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte w programie nauczania i wynikające z podstawy programowej, potrafi zastosować poznaną wiedzę do rozwiązywania zadań    i problemów  w nowych sytuacjach

  celujący

  - uczeń biegle się posługuje zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych             i praktycznych objętych programem nauczania, i wynikających z podstawy programowej, proponuje rozwiązania, nietypowe; jest twórczy, rozwija własne uzdolnienia; bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach polonistycznych; przedstawia własną propozycję interpretacji głosowej tekstu poetyckiego; wykonuje dodatkowe zadania w sposób samodzielny i oryginalny, czyta dodatkowe pozycje książkowe  i dzieli się własnymi przemyśleniami na ich temat; jego prace pisemne nie zawierają błędów ortograficznych, interpunkcyjnych i stylistycznych.

   

  SZCZEGÓŁOWE  KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY IV b

   

  Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych

  na ocenę dopuszczającą.

   

  Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

   

  I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystywanie zawartych w nich informacji

  SŁUCHANIE

  - skupia uwagę na krótkich wypowiedziach innych osób

  -  reaguje na wypowiedzi innych werbalnie i niewerbalnie (mimiką, gestem, postawą)

  - rozumie polecenia nauczyciela, wypowiedzi innych uczniów

  - rozpoznaje proste intencje nadawcy, np. pytanie, prośbę, odmowę, zaproszenie, przeprosiny

  - wskazuje najważniejsze informacje w wysłuchanym niedługim tekście, zwłaszcza w jego warstwie dosłownej

  - rozumie ogólny sens słuchanych utworów

  CZYTANIE

   - identyfikuje nadawcę i odbiorcę wypowiedzi w prostych tekstach literackich oraz typowych sytuacjach znanych uczniowi z doświadczenia i obserwacji

  - rozpoznaje proste intencje nadawcy, np. pytanie, prośbę, odmowę, zaproszenie, przeprosiny

   - wskazuje najważniejsze informacje w przeczytanym tekście, zwłaszcza w dosłownej warstwie tekstu i wyrażone wprost

  - rozumie dosłowne znaczenie wyrazów w wypowiedzi

   - rozumie ogólny sens czytanych utworów

   - stara się czytać teksty płynnie i poprawnie pod względem artykulacyjnym

  DOCIERANIE DO INFORMACJI

  - sprawdza pisownię wyrazu w słowniku ortograficznym

  II. Analiza i interpretacja tekstów kultury

   - mówi o swoich reakcjach czytelniczych

   - odróżnia fikcję od rzeczywistości

  - odróżnia elementy fantastyczne od realistycznych

  - określa wybrane elementy świata przedstawionego w utworze epickim, takie jak: czas, miejsce, bohaterowie, zdarzenia

  - zna cechy baśni i legendy

   - wyodrębnia film i spektakl spośród innych przekazów i tekstów kultury

  III. Tworzenie wypowiedzi

  MÓWIENIE

  -  nawiązuje i podtrzymuje kontakt werbalny z innymi uczniami i nauczycielem

  - formułuje proste pytania i udziela prostych pod względem konstrukcyjnym odpowiedzi

  - wypowiada komunikaty zawierające proste informacje

  - wyraża wprost swoje intencje

  - odróżnia sytuację oficjalną od nieoficjalnej i potrafi odpowiednio do sytuacji komunikacyjnej skierować prośbę, pytanie, odmowę, wyjaśnienie, zaproszenie

  - stosuje podstawowe zwroty grzecznościowe podczas rozmowy z osobą dorosłą  i rówieśnikiem

  - mówi na temat, opowiada o obserwowanych zdarzeniach, akcji książki, filmu

  - za pomocą kilku prostych zdań opisuje przedmiot, miejsce, krajobraz, postać, zwierzę

  - za pomocą kilku prostych zdań opisuje obraz, ilustrację, plakat

  - stosuje wyrazy o znaczeniu dosłownym

  - wygłasza tekst utworu z pamięci

  PISANIE

  - stosuje wielką literę na początku wypowiedzenia i odpowiednie znaki interpunkcyjne na jego końcu

  - zna podstawowe zasady dotyczące pisowni wielką literą oraz pisowni ó – u, rz – ż, ch – h

  - dzieli wyrazy na sylaby, przenosi wyraz do następnego wersu

  - tworzy proste wypowiedzi na podany temat

  - uzupełnia prosty schemat, tabelę

  - zna podstawowe zasady układu graficznego listu prywatnego, dialogu, zaproszenia,planu ramowego wypowiedzi i z pomocą nauczyciela zapisuje list,dialog, układa plan ramowy wypowiedzi, redaguje zaproszenie

  - zapisuje kilkuzdaniowe opowiadanie odtwórcze

  - za pomocą kilku prostych zdań tworzy opis przedmiotu, miejsca, krajobrazu, postaci, zwierzęcia

  - za pomocą kilku prostych zdań tworzy opis obrazu, ilustracji, plakatu

  - stosuje wiedzę językową w zakresie: słownictwa (np. dobiera wyrazy bliskoznaczne),

  składni (konstruuje poprawne zdania pojedyncze, stosuje wielkie litery na początku wypowiedzenia i odpowiednie znaki interpunkcyjne na końcu), fleksji (wskazuje czasowniki, rzeczowniki, przymiotniki i przysłówki w zdaniu, przy pomocy nauczyciela określa formę odmiennych części mowy), fonetyki (zna alfabet, dzieli wyrazy na litery, głoski i sylaby)

  -  stara się o estetykę zapisu wypowiedzi

   

  Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania kryterialne na ocenę

  dopuszczającą oraz:

  I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystywanie zawartych w nich informacji

  SŁUCHANIE

  - słucha innych i uczestniczy w rozmowie, zadaje pytania, odpowiada

  - wybiera najważniejsze informacje z wysłuchanego tekstu, tworzy prostą notatkę w formie tabeli, schematu, kilkuzdaniowej wypowiedzi

  - powtarza swoimi słowami ogólny sens usłyszanej wypowiedzi, opowiada fabułę

  usłyszanej historii

  - rozpoznaje nastrój słuchanych komunikatów

  CZYTANIE

  - identyfikuje nadawcę i odbiorcę wypowiedzi

  - określa temat i główną myśl tekstu

  - oddziela informacje ważne od drugorzędnych

  - wybiera potrzebne informacje z instrukcji, tabeli, notatki, schematu

  - wskazuje przenośne znaczenie wyrazów w wypowiedzi

  - rozpoznaje cechy zaproszenia, życzeń, ogłoszenia, instrukcji, przepisu

  - wskazuje części składowe wypowiedzi: tytuł, wstęp, rozwinięcie, zakończenie

  - poprawnie artykułuje i akcentuje wyrazy, stosuje intonację zdaniową podczas

  głośnego czytania utworów

  DOCIERANIE DO INFORMACJI:

  - wybiera odpowiednie informacje ze słownika ortograficznego, encyklopedii, czasopisma, stron internetowych

  II. Analiza i interpretacja tekstów kultury

  - nazywa swoje reakcje czytelnicze

  - dostrzega cechy wyróżniające teksty artystyczne (poetyckie i prozatorskie) oraz użytkowe

  - odróżnia autora od osoby mówiącej w utworze

  - określa i nazywa elementy świata przedstawionego w utworze epickim, takie jak: czas, miejsce, bohaterowie, zdarzenia

  - wskazuje cechy baśni i legendy w utworze

  - wie, czym jest: wers, zwrotka, rym

  - wskazuje w tekście porównanie, przenośnię

  - wyodrębnia film spośród innych dziedzin sztuki

  - zna pojęcia: gra aktorska, dekoracja, kostiumy, rekwizyty, inscenizacja, scena, widownia, próba

  - przypisuje cechy bohaterom oraz ocenia ich postawy w odniesieniu do takich wartości, jak np. miłość – nienawiść, przyjaźń – wrogość

  -  odczytuje sens utworów na poziomie semantycznym (dosłownym)

  - odczytuje morał baśni

  III. Tworzenie wypowiedzi

  MÓWIENIE

  - świadomie uczestniczy w sytuacji komunikacyjnej

  - dostosowuje wypowiedź do adresata i sytuacji, świadomie dobiera rożne typy wypowiedzeń prostych i rozwiniętych, wypowiedzenia oznajmujące, pytające i rozkazujące

  - formułuje pytania otwarte

  - udziela odpowiedzi w formie zdań złożonych

  - wypowiada się w kilku logicznie ze sobą połączonych zdaniach na tematy związane z codziennością, otaczającą rzeczywistością, lekturą

  - stosuje zwroty grzecznościowe i odpowiednie konstrukcje składniowe (np. tryb przypuszczający) podczas rozmowy           z osobą dorosłą i rówieśnikiem

  - wskazuje wyrazy o znaczeniu dosłownym i metaforycznym

  - składa życzenia, tworzy wypowiedź o cechach instrukcji, np. zasady gry

  - wypowiada się w sposób uporządkowany: opowiada zdarzenia w porządku chronologicznym, streszcza utwory fabularne

  - opisuje przedmiot, miejsce, krajobraz, postać, zwierzę, obraz, ilustrację, plakat,

  stosując słownictwo określające umiejscowienie w przestrzeni

  - dobiera wyrazy bliskoznaczne i przeciwstawne

  - recytuje utwór poetycki, oddając jego ogólny nastrój i sens

  - stosuje zasady poprawnej wymowy i akcentowania wyrazów rodzimych

  - posługuje się pozawerbalnymi środkami wypowiedzi (mimiką, gestem)

   

  PISANIE

  -  stosuje podstawowe zasady ortografii dotyczące pisowni ó – u, rz – ż, ch – h i interpunkcji

  - odróżnia nazwy własne od pospolitych i potrafi zastosować odpowiednie

  zasady dotyczące pisowni wielką literą

  - dzieli wyrazy na głoski i litery, rozróżnia funkcję zmiękczającą i sylabotwórczą „i” w typowych przykładach

  -  konstruuje i zapisuje kilkuzdaniowe wypowiedzi poprawne pod względem logiczno-składniowym

  - używa wypowiedzeń pojedynczych i złożonych

  - w zależności do adresata i sytuacji świadomie dobiera wypowiedzenia oznajmujące, pytające i rozkazujące

  - zapisuje pytania otwarte

  - udziela odpowiedzi w formie zdań złożonych

  - samodzielnie zapisuje dialog

  - dzieli wypowiedzi na części kompozycyjne

  - tworzy ramowy plan wypowiedzi

  - układa opowiadanie odtwórcze

  - redaguje notatkę w formie prostego schematu, tabeli, planu

   - zapisuje prostą instrukcję, np. przepis kulinarny, zasady gry

  - tworzy opis przedmiotu, miejsca, krajobrazu, postaci, zwierzęcia, obrazu, ilustracji, plakatu, stosując słownictwo określające umiejscowienie w przestrzeni

  - w liście prywatnym, dialogu, zaproszeniu stosuje odpowiedni układ graficzny

  - stosuje wiedzę językową w zakresie: słownictwa (wykorzystuje wyrazy bliskoznaczne i przeciwstawne w tworzonym tekście), składni (konstruuje zdania pojedyncze proste i rozwinięte oraz wypowiedzenia złożone, używa różnych typów wypowiedzeń: oznajmujących, rozkazujących, pytających, wykrzyknikowych), fleksji (określa formę gramatyczną czasowników, rzeczowników, przymiotników; łączy wypowiedzenia składowe za pomocą spójnika w wypowiedzenie złożone; poprawnie zapisuje formy bezokoliczników oraz formy rodzaju męskoosobowego i niemęskoosobowego czasowników w czasie przyszłym i przeszłym), fonetyki (wykorzystuje umiejętność dzielenia wyrazów na sylaby przy przenoszeniu wyrazów do następnej linijki)

  - stosuje zasady estetycznego zapisu tekstu

   

  Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania kryterialne na ocenę dostateczną oraz:

  I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystywanie zawartych w nich informacji

  SŁUCHANIE

  - koncentruje uwagę podczas słuchania dłuższych wypowiedzi innych, a zwłaszcza odtwarzanych utworów

  - odróżnia informacje ważne od mniej ważnych

  - na podstawie słuchanego tekstu tworzy samodzielną notatkę: rysuje plan, ilustracje do tekstu, formułuje pytania

  - właściwie odbiera intencje nadawcy komunikatu

  - odczytuje przenośny sens wysłuchanych utworów poetyckich i prozatorskich

  CZYTANIE

  - wyszukuje w wypowiedzi informacje wyrażone pośrednio

  - wskazuje akapit

  - oddziela informacje ważne od drugorzędnych

  - wybiera i wykorzystuje informacje z instrukcji, tabeli, notatki, schematu

  - wskazuje przenośne znaczenie wyrazów w wypowiedzi oraz samodzielnie tłumaczy przenośne znaczenie wybranych wyrazów, związków wyrazów w wypowiedzi

  - wskazuje typowe elementy konstrukcyjne i stylistyczne w zaproszeniach, życzeniach, ogłoszeniach, instrukcjach, przepisach

  - rozumie funkcje części składowych wypowiedzi: tytuł, wstęp, rozwinięcie, zakończenie

  - głośno czyta utwory, uwzględniając zasady poprawnej artykulacji i intonacji

  DOCIERANIE DO INFORMACJI:

  - wybiera informacje niewyrażone wprost z rożnych źródeł, np. czasopism, stron internetowych

  II. Analiza i interpretacja tekstów kultury

  -  uzasadnia swoje reakcje czytelnicze

  -  analizuje elementy świata przedstawionego w utworze epickim, takie jak: czas, miejsce, bohaterowie, zdarzenia

  - identyfikuje baśń i legendę

  - rozumie podstawową funkcję wersu, zwrotki, rymu

  - rozumie funkcję akapitu jako logicznie wyodrębnionej całości w tekście

  - objaśnia znaczenia porównań i przenośni w tekście

  - wyodrębnia elementy dzieła filmowego, odróżnia film animowany i aktorski

  - charakteryzuje i ocenia bohaterów oraz ich postawy odnoszące się do takich wartości, jak np. miłość – nienawiść, przyjaźń – wrogość

  - odczytuje przesłanie utworu

  III. Tworzenie wypowiedzi

  MÓWIENIE

  - przedstawia własne zdanie w rozmowie

  - świadomie dobiera intonację zdaniową

  - udziela odpowiedzi w formie krótkiej wypowiedzi

  - uczestniczy w rozmowie związanej z lekturą, filmem czy codziennymi sytuacjami;

  ł- łączy za pomocą odpowiednich spójników współrzędne związki wyrazowe w zdaniu

  - wypowiada się w roli świadka i uczestnika zdarzeń

  - stosuje poprawne formy gramatyczne rzeczownika, przymiotnika, czasownika

  - gromadzi wyrazy określające i nazywające cechy charakteru na podstawie zachowań i postaw

  - wypowiada się logicznie i w sposób uporządkowany: opowiada zdarzenia w porządku chronologicznym, streszcza utwory fabularne, świadomie wykorzystuje wyrazy określające następstwo czasowe, zwłaszcza przysłówki

  - w sposób uporządkowany opisuje przedmiot, miejsce, krajobraz, postać, zwierzę, obraz, ilustrację, plakat, stosując słownictwo służące do formułowania ocen i opinii, emocji i uczuć

  - objaśnia znaczenia dosłowne i metaforyczne wyrazów

  - odróżnia wyrazy pokrewne od synonimów

  - umiejętnie stosuje wiedzę językową w zakresie: słownictwa (wzbogaca tworzony tekst wyrazami bliskoznacznymi               i przeciwstawnymi), składni (stosuje różnorodne typy zdań: pojedyncze i złożone; celowo używa rożnych typów wypowiedzeń: pytających, oznajmujących, wykrzyknikowych, rozkazujących w zależności od sytuacji komunikacyjnej; stosuje się do zasad poprawnej interpunkcji), fleksji (używa odmiennych części mowy w poprawnych formach), fonetyki (stosuje wiadomości z zakresu podziału wyrazów na litery, głoski i sylaby w poprawnym ich zapisie)

  - wygłasza tekst poetycki z pamięci, posługując się pauzą, barwą głosu

  - stosuje się do zasad właściwego akcentowania wyrazów i intonowania wypowiedzeń

   

   

  PISANIE

  - stosuje poznane zasady ortografii dotyczące pisowni o – u, rz – ż, ch –h i interpunkcji oraz potrafi je zastosować                w sytuacjach nietypowych (np. wykorzystać wiedzę o wyrazach pochodnych i rodzinie wyrazów)

  - w kilkuzdaniowych wypowiedziach związanych z lekturą, filmem czy codziennymi sytuacjami łączy za pomocą odpowiednich spójników współrzędne związki wyrazowe i stosuje się do zasad interpunkcji

  - w wypowiedziach stosuje poprawne formy gramatyczne rzeczownika, przymiotnika,czasownika

  - w tekstach świadomie stosuje wyrazy bliskoznaczne

  - w wypowiedziach gromadzi wyrazy określające i nazywające cechy charakteru na podstawie zachowań i postaw

  - układa życzenia, zapisuje przepis, instrukcję, ogłoszenie

  - stosuje akapit jako znak logicznego wyodrębnienia fragmentów wypowiedzi

  - pisze logiczne i uporządkowane pod względem chronologicznym opowiadanie,

  - streszcza utwory fabularne, świadomie wykorzystuje wyrazy określające następstwo czasowe, zwłaszcza przysłówki; opowiada z perspektywy świadka i uczestnika zdarzeń

  - zapisuje dialog w opowiadaniu

  - w sposób uporządkowany opisuje przedmiot, miejsce, krajobraz, postać, zwierzę, obraz, ilustrację, plakat, stosując słownictwo służące do formułowania ocen i opinii, emocji i uczuć

  - dostrzega błędy ortograficzne i interpunkcyjne w tworzonej wypowiedzi i je poprawia

   

  Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania kryterialne na ocenę dobrą oraz:

  I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystywanie zawartych w nich informacji

  SŁUCHANIE

  - przekazuje treść wysłuchanych wypowiedzi

  - odczytuje przenośny sens wysłuchanych utworów prozatorskich i poetyckich

  - wyraża swoje zdanie na temat wysłuchanego komunikatu

  - nazywa intencje nadawcy komunikatu

  CZYTANIE

  - wyszukuje w wypowiedzi informacje wyrażone pośrednio i wykorzystuje je w wypowiedzi np. opisującej lub oceniającej postać fikcyjną lub rzeczywistą

  - wskazuje akapit

  - oddziela informacje ważne od drugorzędnych i wykorzystuje je w odczytywaniu znaczeń dosłownych i przenośnych

  - odczytuje i wykorzystuje treści zawarte w artykule, instrukcji, przepisie, tabeli, schemacie  i notatce

  - wskazuje i odczytuje przenośne znaczenie wyrazów w wypowiedzi

  - wskazuje typowe elementy konstrukcyjne i stylistyczne w zaproszeniach, życzeniach, ogłoszeniach, instrukcjach, przepisach

  - ma świadomość konstrukcji wypowiedzi i rozumie funkcje takich części składowych wypowiedzi, jak tytuł, wstęp, rozwinięcie, zakończenie

  - głośno czyta utwory, wykorzystując umiejętność poprawnej artykulacji i intonacji, aby oddać sens odczytywanego tekstu

  DOCIERANIE DO INFORMACJI

  - wybiera informacje wyrażone pośrednio w różnych źródłach, np. czasopismach, stronach internetowych; konfrontuje je        z innymi źródłami

  II. Analiza i interpretacja tekstów kultury

  -  konfrontuje swoje reakcje czytelnicze z innymi odbiorcami

  - objaśnia funkcję analizowanych elementów świata przedstawionego w utworze epickim

  - wykorzystuje wiedzę na temat wersu, zwrotki, rymu do interpretacji utworu

  - objaśnia funkcję porównań i przenośni w tekście

  - wyróżnia wśród przekazów audiowizualnych programy informacyjne, rozrywkowe,

  reklamy

  - charakteryzuje i ocenia bohaterów oraz ich postawy odnoszące się do takich wartości, jak np. miłość – nienawiść, przyjaźń – wrogość; konfrontuje sytuację bohaterów z własnymi doświadczeniami

  III. Tworzenie wypowiedzi

  MÓWIENIE

  - uzasadnia własne zdanie w rozmowie, podaje odpowiednie przykłady, stosuje się do reguł grzecznościowych

  - rozpoczyna i podtrzymuje rozmowę na temat lektury czy dzieła filmowego

  -  udziela wyczerpujących wypowiedzi poprawnych pod względem konstrukcyjnym i stylistycznym

  - w rozmowie związanej z lekturą, filmem czy codziennymi sytuacjami stosuje frazeologizmy i przysłowia związane              z omawianą tematyką

  - poprawnie stosuje formy czasu teraźniejszego oraz formy rodzaju męskoosobowego i niemęskoosobowego w czasie przeszłym i przyszłym

  - w opisie dzieła kultury stosuje słownictwo wyrażające stosunek odbiorcy wobec dzieła

  - interpretuje przenośne treści utworów poetyckich przewidzianych w programie nauczania

  - zaznacza akcenty logiczne, stosuje pauzy, dostosowuje tempo recytacji do treści utworu

  - wzbogaca komunikat pozawerbalnymi środkami wypowiedzi

  - dokonuje samokrytyki wypowiedzi i doskonali ją pod względem konstrukcji i języka

   

  PISANIE

  - komponuje poprawne pod względem ortograficznym, interpunkcyjnym, fleksyjnym, składniowym wypowiedzi o przejrzystej, logicznej kompozycji

   - uzasadnia własne zdanie, podaje odpowiednie przykłady, np. z lektury

  - udziela wyczerpujących wypowiedzi poprawnych pod względem konstrukcyjnym i stylistycznym

  - w wypowiedziach związanych z lekturą, filmem czy codziennymi sytuacjami stosuje frazeologizmy i przysłowia związane    z omawianą tematyką

  - komponuje i przekształca plan wypowiedzi

  - pisze opowiadanie twórcze, list z perspektywy bohatera, baśń

  - w opisie dzieła kultury stosuje słownictwo wyrażające stosunek odbiorcy wobec dzieła

  - sprawnie stosuje wiedzę językową w zakresie: słownictwa (dba o poprawność słownikową tworzonych wypowiedzi, odpowiednio dobiera wyrazy bliskoznaczne i przeciwstawne, wzbogacając tekst w zależności od formy wypowiedzi i sytuacji komunikacyjnej), składni (tworzy ciekawe pod względem składniowym wypowiedzi, stosuje się do zasad poprawności logiczno-składniowej, dba o poprawną interpunkcję wypowiedzeń złożonych), fleksji (w wypowiedziach stosuje w poprawnych formach odmienne i nieodmienne części mowy przewidziane w programie nauczania, w tym poprawnie stosuje formy czasu teraźniejszego oraz formy rodzaju męskoosobowego i niemęskoosobowego w czasie przeszłym i przyszłym), fonetyki (biegle stosuje wiadomości z zakresu fonetyki i wykorzystuje je w poprawnym zapisie wyrazów)

  - dokonuje samodzielnej autokorekty napisanego tekstu.

   

   

   

  Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania kryterialne na ocenę bardzo dobrą oraz:

  I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystywanie zawartych w nich informacji

  SŁUCHANIE

  - odczytuje i wyjaśnia przenośny sens wysłuchanych utworów poetyckich i prozatorskich

  CZYTANIE

  - czyta ze zrozumieniem na poziomie semantycznym i krytycznym, również teksty spoza listy lektur

  - wykorzystuje treści zawarte w artykułach, instrukcjach, przepisach, tabelach, schematach i notatkach w tworzeniu własnych wypowiedzi

  - odczytuje głośno utwory poetyckie i prozatorskie i je interpretuje

  DOCIERANIE DO INFORMACJI

  - wybiera i wykorzystuje informacje z rożnych źródeł (np. czasopism, stron internetowych) we własnych wypowiedziach         o charakterze informacyjnym lub oceniającym

   

  II. Analiza i interpretacja tekstów kultury

  - porównuje funkcję analizowanych elementów świata przedstawionego w rożnych utworach epickich

  - wskazuje elementy baśni i legendy w innych tekstach kultury

  - dostrzega różnice między celem programów informacyjnych, rozrywkowych, reklam

  - odnosi się do postaw bohaterów fikcyjnych i opisuje otaczającą ich rzeczywistość

   

  III. Tworzenie wypowiedzi

  MÓWIENIE

  - przedstawia własne stanowisko w związku ze sposobem rozwiązania problemu, wykonania zadania

  - podejmuje rozmowę na temat przeczytanej lektury dzieła także spoza kanonu lektur przewidzianych programem nauczania w klasie czwartej; omawia je w odniesieniu do innych dzieł także spoza kanonu lektur

  - interpretuje metaforyczne i symboliczne treści utworów literackich i plastycznych

  PISANIE

  - tworzy samodzielne wypowiedzi cechujące się ciekawym ujęciem tematu, poprawną konstrukcją oraz właściwym doborem środków językowych

  - wykazuje się szczególną dbałością o poprawność ortograficzną, interpunkcyjną, fleksyjną i składniową oraz estetykę zapisu wypowiedzi

  - świadomie stosuje wiedzę językową w zakresie treści materiałowych przewidzianych programem nauczania słownictwa, składni, fleksji i fonetyki.